Telefón: +421 905 624 478   mail: slovtech@slovtech.sk

eKasaManager - Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné Obchodné Podmienky (ďalej iba VOP) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy.

SlovTech Plus s.r.o., Rozkvet 2050/101-19 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47427558, DIČ: 2023869364, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28979/R ako predávajúci tovaru / poskytovateľ služby a/alebo licenčných oprávnení (ďalej len "predávajúci")

a

na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ (ďalej len "kupujúci").

V prípade, keď predávajúci, vystupuje ako poskytovateľ, poskytuje služby a/ alebo licenčné oprávnenie podľa svojej aktuálnej ponuky jednotlivým kupujúcim podľa ich požiadaviek za cenu a podmienok uvedených pri konkrétnej ponuke služby a/alebo licenčných oprávnení, pričom sa vo vzťahu k príslušnej zmluve uplatnia tieto VOP, ak nebude uvedené inak.

Ak ste spotrebiteľ, čiže fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, neobjednávajte si od nás tovar a/alebo služby a/alebo licenčné oprávnenia.

Podnikateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie, teda vykonáva podnikateľskú činnosť podľa Obchodného zákonníka.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text zmluvy.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria reklamačný poriadok a podmienky objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

II. Súhlas so zasielaním elektronickej faktúry

Kupujúci týmto v zmysle § 71 ods.2 písm.b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje predávajúcemu súhlas na to, aby mu za dodaný tovar a/alebo služby a/alebo licencie vystavovala faktúru v elektronickej forme.

Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods.6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty daňovým dokladom.

Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúr vyhotovených predávajúcim v elektronickej forme je zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise.

Predávajúci sa zaväzuje elektronickú faktúru doručovať odberateľovi prostredníctvom elektronickej pošty, a to na jeho e‑mailovú adresu, ktorú poskytol predávajúcemu a ktorá je uvedená v objednávke (ďalej len e‑mailová adresa).

Kupujúci je povinný neodkladne informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä o zmene e‑mailovej adresy.

Odvolať tento súhlas môže kupujúci písomným oznámením doručeným predávajúcemu.

Kupujúci vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese uvedenej v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku úniku údajov z poštovej schránky priradenej k e‑mailovej adrese kupujúceho alebo v dôsledku úniku údajov z internetovej aplikácie odberateľa.

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje v prípade, že poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri doručovaní elektronickej faktúry prostredníctvom siete internet. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia odberateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k odberateľovi alebo v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti odberateľa nadviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.

V prípade nedoručenia elektronickej faktúry sa kupujúci zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o tejto skutočnosti prostredníctvom správy zaslanej na e‑mailovú adresu slovtech@slovtech.sk. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti kupujúceho nie je predávajúci povinný preukazovať odoslanie takejto faktúry a táto sa považuje za doručenú.

 

III. Kúpna zmluva
1. Uzavretie kúpnej zmluvy

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikujú. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) na uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé od tarify telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

2. Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je digitálna licencia na používanie programu eKasaManager. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

 

3. Dodanie predmetu kúpy

Inštalačné súbory k predmetu zmluvy si kupujúci stiahne z webového sídla predávajúceho na stránke www.slovtech.sk. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia licencie či služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec i doklady, ktoré sa k veci vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci/licencii v súlade so zmluvou.

Predávajúci odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a predvedení.

Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným na uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec na prepravu.

Kupujúci týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.

Kupujúci je povinný pri používaní všetkého elektronického obsahu zakúpeného od predávajúceho dodržiavať povinnosti stanovené týmito VOP a právnymi predpismi upravujúcimi autorské diela a konkrétnymi licenčnými podmienkami daného produktu (napr. EULA). Pokiaľ kupujúci poruší takto stanovené povinnosti, je povinný uhradiť prípadnú náhradu škody, pričom takéto konanie môže mať takisto trestnoprávne následky.

Kupujúci je oprávnený všetky elektronické diela používať výhradne na svoju osobnú potrebu, ak nie je v licenčných podmienkach uvedené niečo iné, pričom účelom tohto užívania nie je dosiahnutie priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu. Kupujúci takisto nie je oprávnený kopírovať zakúpený elektronický obsah ani ho iným spôsobom rozmnožovať, zhotovovať z neho opisy, výstrižky a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami, inými právnymi predpismi alebo licenčnými podmienkami daného produktu.

Toto ustanovenie VOP sa týka takisto elektronického obsahu, ktorý predávajúci poskytol kupujúcemu ako dar.